فروش سهم ارث

حسام صلاحی

با سلام.شخصی با داشتن وصیت نامه پدر خود اقدام به فروش زمینی که در وصیت نامه از طرف پدر به ایشان داده شده (در وصیت نامه نوشته شده بعد از مرگ پدرمتعلق به فرزندان پسر باشد)نموده است.حال از طرف خواهرها که اعلام نموده وصیت نامه را نمی پذیرند در مظان اتهام فروش مال غیر قرار گرفته است.آیا این اتهام وارد است و یا با این ادعا که بر اساس اطلاع از وصیت نامه اقدام به فروش نموده است تبرئه میگردد.