صله رحم

فرامرز امینی

سلام علکم

آیا شوهر تنها دختر بعد از گذشت دوماه از عروسی شان (بدون دخالت من وهمسرم در زندکیشان) از رفت آمد ودیدار با دخترم جلوگیری کند.
فرامرز امینی

سلام علیکم

آیا شوهر تنها دختر بعد از گذشت دوماه از عروسی شان (بدون دخالت من وهمسرم در زندکیشان) از رفت آمد ودیدار با دخترم جلوگیری کند.