وصول طلب در اینده

تاتا دریایی

سلام.

قرار است یک در یک ساختمان 4 طبقه با موافقت همه اسانسور احداث گردد. ولی فعلا طبقه 4 هزینه کند و سه طبقه در اولین فرصت که پول داشتن، سهم هزینه خودشان را پرداخت کنند.

بند مورد نظر اینگونه نوشته شده است:مالکین طبقات متعهد گردیدند که در اول فرصت که وجهی داشتن، سهم خود را به طبقه 4 پرداخت نمایند.

سوال1: با این بند قرارد در صورت اینکه ثابت شود مالکین پولی دارند امکان وصول هست

سوال2: بند فوق چگونه نوشته شود بهتر است. توجه شود مالکین سه طبقه دیگر می گویند زمان یا مدت پرداخت مشخص نوشد در قرار داد.

 
تاتا دریایی

سلام.

قرار است یک در یک ساختمان 4 طبقه با موافقت همه اسانسور احداث گردد. ولی فعلا طبقه 4 هزینه کند و سه طبقه در اولین فرصت که پول داشتن، سهم هزینه خودشان را پرداخت کنند.

بند مورد نظر اینگونه نوشته شده است:مالکین طبقات متعهد گردیدند که در اول فرصت که وجهی داشتن، سهم خود را به طبقه 4 پرداخت نمایند.

سوال1: با این بند قرارد در صورت اینکه ثابت شود مالکین پولی دارند امکان وصول هست

سوال2: بند فوق چگونه نوشته شود بهتر است. توجه شود مالکین سه طبقه دیگر می گویند زمان یا مدت پرداخت مشخص نوشد در قرار داد