مال باخته

رضا كرامتى راد

سلام يك سال پيش پسر صاحب خانم كه منزل بنده را به سرقت برده را جلب ودستگير كردم ً الان تو زندان به سر ميبره هيجده ماه حبس گرفته ولي هيچ اقدامي براي جلب رضايت نمي كنن ؟! اجناس به سرقت برده دوربين باداشتن حداقل ٢هزارتا عكس خانوادكي طلا وپول نقد به فروش رسانده !! ايا ايشان حبسشو تمام بشه ورضايت منو جلب نكرده باش امكان داره كه ازاده بشه يا اينكه تا زمان جلب رضايتم تو زندان باقي مي مانه ؟؟ ممنوم بابت پاسخ كه ميدين