حضانت فرزند

Sahar
من حق حضانت فرزندم رو به صورت کتبی دارم.یک سال از همسرم جدا شدم.ایا برای خروج از کشور پدرش میتواند ممنوع الخروجش کند؟