ابطال طلاق غیابی

ضمن سلام به حضور جنابعالی خواهشمند است در مورد پرونده ای که خلاصه آن به شرح زیر تقدیم می گردد بنده را راهنمایی بفرمایید که آیا امکان به جریان انداختن مجدد ودادخواهی برای اینجانب وجوددارد.

پنج سال پیش همسرم بصورت غیابی وبابخشیدن نیمی از مهریه خود طلاق گرفتند

لازم به ذکر است که ایشان قبلا ترک منزل نموده وحتی با رای دادگاه تجدید نظر مبنی بر الزام به بازگشت از آن استنکاف نمده بودند ولی در دادگاه من را غایب عنوان نموده وطلاق غیابی به نفع ایشان صادر وسپس نیز ازدواج کرده بودند

پس از آگاهی از رای غیابی در مهلت واخواهی این تقاضارامطرح کردم ولی قبل از تاریخ دادگاه بدلیل عصبانیت باارسال پستی لایحه ای درخواست خویش را پس گرفتم

اکنون در حالی که ایشان به اهداف از قبل برنامه ریزی شده اش رسیده است من بدهکار 200 سکه مهریه وممنوع الخروج گشته ام

اگر آنجناب راهی برای احقاق حق اینجانب موجود می بینند بهر طریق حاضربهمکاری وتشریک مساعی می باشم

با تشکر از شما