خانواده

دادخواست طلاق از طرف زوج بوده رای نهایی صادر شده مبلغ ۴۲ میلیونو هفتصد به عنوان نفقه و نحله بریده قاضی حال اعتراض داریم به رای چیکار باید انجام دهیم ؟