کارو اداره کار

ابراهیم
باسلام دوسال پیش کارمادرشرکت کاشی جزئ کارهای سخت وزیان اورتائیدشده وبه دلیل اشتباه عنوان شغلی دوسال الاف اصلاح ان بودیم حال که اصلاح نمودیم کارفرمابه حمایت اداره کاراعتراض نموده که قبول نکنددرصورتیکه هئت پنج نفره تائیدنموده وپانزده روزبیشتروقت برااعتراض نداشته وهمه مدارک به نفع ماتائیدرسیده حال ایامامیتوانیم ازطریق قضایی به حق خودبرسیم یانه باتشکر