چک برگشتی

سلام چک به نام فردی برگشت خورده باشد با وکالت میتواند پیگیری و مطالبه وجه چک را به دیگری واگذار کند؟ یا فقط کسی که گواهی عدم پرداخت بنام وی صادر شده توانایی شکایت کیفری یا از طریق ثبت را دارد؟ با تشکر