تعارض نظریه کارشناس با اسناد ثبتی

با سلام. آپارتمانی دارای تعداد 4 واحد پارکینگ اختصاصی میباشد. گواهی پایان کار و کمیسیون ماده صد با مبلغی جریمه 4 پارکینگ را ثبت کرده اند و پس از آن ثبت اسناد هم 4 سند تفکیکی با پارکینگ اختصاصی صادر کرده. حال یکی از مالکین از مالک اولیه شکایت کرده که پارکینگش مشکل دارد و قادر به پارک نیست. کارشناس ملکی پرونده هم مدعی شده که ملک جای 3 خودرو بیشتر ندارد و پارکینگ شاکی معتبر نیست. آیا نظریه کارشناسی مخالف با اسناد ثبتی وجاهت دارد؟ قاضی میتواند آن را ملاک رای قرار دهد؟