فسخ اجاره از سوی مستاجر

پسر خوب

 

سلام

من یک آپارتمان اجاره کردم. از همان روز اول متوجه شدم که آپارتمان مناسب با توجه به پاسخهای صاحبخانه نبوده است.

در اجاره نامه آمده است که در صورت خواست مستاجر با پرداخت یک ماه اجاره و خبر دادن یک ماه، امکان فسخ وجود دارد.

چند ماهی است که صاحبخانه با بهانه­های گوناگون مرا معطل گذاشته است (چون 20 تا 35 در صد = 20 تا 30 میلیون تومان گرانتر داده است).

حال باید من چه کنم؟ آیا قانون از من حمایت می­کند؟

آیا صاحبخانه می­تواند به بهانه اینکه پول ندارد، از زیر این مشکل شانه خالی کند؟

با تشک

 

سلام

من یک آپارتمان اجاره کردم. از همان روز اول متوجه شدم که آپارتمان مناسب با توجه به پاسخهای صاحبخانه نبوده است.

در اجاره نامه آمده است که در صورت خواست مستاجر با پرداخت یک ماه اجاره و خبر دادن یک ماه، امکان فسخ وجود دارد.

چند ماهی است که صاحبخانه با بهانه­های گوناگون مرا معطل گذاشته است (چون 20 تا 35 در صد = 20 تا 30 میلیون تومان گرانتر داده است).

حال باید من چه کنم؟ آیا قانون از من حمایت می­کند؟

آیا صاحبخانه می­تواند به بهانه اینکه پول ندارد، از زیر این مشکل شانه خالی کند؟

با تشکر