خیانت در امانت

مجید محسنی

با سلام و احترام
اینجانب تنخواه گردان شرکت میباشم و از شرکت بابت هزینه هایم طلبکارم.
اگر بدون اجازه مدیرعامل طلب خود را برداشته ، آیا جرم خیانت در امانت محقق می شود؟
شایان ذکر است که طلب اینجانب در اسناد حسابداری شرکت آمده است.

یا تشکر
مجید محسنی

با سلام و احترام
اینجانب تنخواه گردان شرکت میباشم و از شرکت بابت هزینه هایم طلبکارم.
اگر بدون اجازه مدیرعامل طلب خود را برداشته ، آیا جرم خیانت در امانت محقق می شود؟
شایان ذکر است که طلب اینجانب در اسناد حسابداری شرکت آمده است.

یا تشکر