شکایت نامه از شخصی

جواد سرایب
من میخواهم از شخصی شکایت کنم به دادگاه لطفا متن نمونه نامه برای دادگاه رو برای من بفرستین شخصی کنار زمین من در حال شهرک سازی میباشد به خاطر کندن زمین و ساخت و ساز باعث رانش زمین من و پاره شدن فنس و خوردن پرتغال به وسیله ی حیوون خوک میخوام ازش شکایت کنم نحوه نوشتن متن شکایت نامه چگونه باید باشه