ارائه رهنمود

sajjad

باسلام

برای دادخواست تحویل مبیع اینجانب خریدار، با بی توجهی قاضی به اظهاراتم که خود فروشنده داور است بخاطر وجود شرط داوری در قرارداد، قرار عدم استماع و رد دعوی صادر شد و قاضی اشاره نموده است که باید ابطال شرط داوری مطالبه می شد، اینجانب همزمان با دادخواست تجدید نظر، دادخواست ابطال شرط داوری را به همان شعبه ارائه نمودم. دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نقض و به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ارجاع نمود. اکنون قاضی به بنده اعلام نموده است تا زمان مختومه شدن پرونده ابطال شرط داوری، پرونده تحویل مبیع را متوقف می نماید.

آیا قانونا می تواند علیرغم دستور رسیدگی توسط دادگاه تجدید نظر، پرونده را متوقف نماید؟

لطفا ارائه رهنمود فرمایید که بنده ضمن ابطال شرط داوری جهت تنظیم دادخواستهای بعدی، چگونه می توانم مبیع خود را بدون توقف رسیدگی، سریعا تحویل بگیرم؟ راهکار قانونی چیست؟
sajjad

باسلام

برای دادخواست تحویل مبیع اینجانب خریدار، با بی توجهی قاضی به اظهاراتم که خود فروشنده داور است بخاطر وجود شرط داوری در قرارداد، قرار عدم استماع و رد دعوی صادر شد و قاضی اشاره نموده است که باید ابطال شرط داوری مطالبه می شد، اینجانب همزمان با دادخواست تجدید نظر، دادخواست ابطال شرط داوری را به همان شعبه ارائه نمودم. دادگاه تجدیدنظر قرار صادره را نقض و به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ارجاع نمود. اکنون قاضی به بنده اعلام نموده است تا زمان مختومه شدن پرونده ابطال شرط داوری، پرونده تحویل مبیع را متوقف می نماید.

آیا قانونا می تواند علیرغم دستور رسیدگی توسط دادگاه تجدید نظر، پرونده را متوقف نماید؟

لطفا ارائه رهنمود فرمایید که بنده ضمن ابطال شرط داوری جهت تنظیم دادخواستهای بعدی، چگونه می توانم مبیع خود را بدون توقف رسیدگی، سریعا تحویل بگیرم؟ راهکار قانونی چیست؟