استرداد چک

4 سال پیش چکی را با اخذ تعهدکتبی مبنی بر اینکه پر کردن مبلغ چک به عهده خودشان میباشد در اختیار کسی گذاشتم مدتی بعد متوجه شدم چک را واگذار نموده و حساب را پر نکرده و چک برگشت خورده ولی شکایتی نشده چند سال است دسته چکم مسدود شده ایا عمل انجام شده خیانت در امانت است ؟ چندین بار از وی خواستم مشکل را رفع نماید اما اواقدام نمکند