چگونگی اعتراض به رآی دادیار

محمود

با سلام و ادب 
چهار سال پیش فردی به دروغ  برعلیه بنده  شکایتی مبنی بر ضرب و جرح عمد ی ارائه نمود که پس از گذشت چهار سال در  آخرین جلسه که کار به اتیان سوگند رسید وی  با اتیان سوگند  دونفر دیگر را  به عنوان ضارب معرفی نمود و بنده   اعادۀ  حیثیت نمودم ولی دادیار  با در نظر گرفتن  نظریه شمارۀ 7/8987 -  30/ 09/ 1391 اداره حقوقی قوه  قضاییه که بیان می دارد (اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحا به او نسبت دهد که قانونا جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست) رای بر فقدان سوء نیت متهم  و منع تعقیب داده است. 
حال سوال اینجاست که چگونه بنده می توانم  با این وجود به این رأ ی اعتراض نمایم و  سوء نیت متهم را اثبات نمایم
با تشکر