تغییر نام خانوادگی فزرند

لادن
دختری ده ساله دارم که چهارسال پیش پدرش فوت کرده است در حال حاضر من ازدواج مجدد کرده ام و همسر میل دارد نام خانوادگی خودش را بروی دخترم بگذارد ایا از لحاظ قانونی این کار شدنی است؟