طرح دعوی با کپی سند

احمد باقری

آیا می توان با سندی که توسط دفتر ثبت اسناد رسمی ، مهر " کپی برابر اصل زده شده "  طرح دعوی کرد بدون آن که اصل سند را به دادگاه ببریم ؟ چون اصل سند گم شده است .

شماره های تماس =  09142804085 09014856683 ( تلگرامی )

 ( ایمیل ) =           rosaieorartoo2329@gmail.com