سربازی در ارث

dawood

با سلام، پدر بنده در سال 78 فوت کردند. بدلیل سابقه جبهه ایشان که 58 ماه بود، برادر بزرگترم که در آن سال مشمول وظیفه بود با قانون معافیت سربازی یک پسر به ازاء هر 30 ماه سابقه جبهه پدر، از سربازی معاف شد. در حال حاضر بنده نیز مشمول وظیفه شده ام و می خواهم سرابزی نروم و معافیت استفاده کنم. اما بدلیل اینکه از 58 ماه سابقه پدرم، 28 ماه مانده (30ماه را برادرم استفاده کرد) نمی توانم از قانون معافیت فوق استفاده کنم. حالا تکلیف من چیست؟ می توانم از برادرم به خاطر این محرومیت، مبلغی را مطالبه کنم (مثلا معادل مبلغ خرید سربازی در سال 78) یا هر چیز دیگری؟
dawood

با سلام، پدر بنده در سال 78 فوت کردند. بدلیل سابقه جبهه ایشان که 58 ماه بود، برادر بزرگترم که در آن سال مشمول وظیفه بود با قانون معافیت سربازی یک پسر به ازاء هر 30 ماه سابقه جبهه پدر، از سربازی معاف شد. در حال حاضر بنده نیز مشمول وظیفه شده ام و می خواهم سرابزی نروم و معافیت استفاده کنم. اما بدلیل اینکه از 58 ماه سابقه پدرم، 28 ماه مانده (30ماه را برادرم استفاده کرد) نمی توانم از قانون معافیت فوق استفاده کنم. حالا تکلیف من چیست؟ می توانم از برادرم به خاطر این محرومیت، مبلغی را مطالبه کنم (مثلا معادل مبلغ خرید سربازی در سال 78) یا هر چیز دیگری؟