ارث و خیانت در امانت

خاكی
باسلام پدر بزرگ بنده 12 سال پیش فوت كرده و تعدادی ملك تجاری بجا گذاشتند، كه تا بحال انحصار ورثه انجام نشده است، در این مدت تعدادی از دایی ها و خاله اقدام به تصرف این اموال و اجاره به غیر كرده اند، با این شرایط به چه طریق و عنوان میشود درخواست وصول حق السهم از اجاره این 12 سال را به دادگاه ارائه نمود؟ ضمناً مراحل انحصار ورثه در اداره دارایی در جریان میباشد. با تشكر بسیار