تعلیق

میکاییل
سلام میخواستم بدونم تعلیق در مورد مواد مخدر فقط برای مواد مخدره یا برای هر موضوع دیگری بعد از تعلیق وارد زندان شدی باید حبس تعلیقی تو باید از بکشی؟