پرداخت وام

اسدالله امیراحمدی

با سلام

مادر  من در سال 90وام مسکن بنیاد از بانک ملت گرفته در سال 92 به برحمت خدا رفته وامش بیمه نبوده وسند خانه در رهن بانک بوده آیا ما باید اقسط وام ایشان را پرداخت نماییم ممنون