دیه

ویان
آیا به شخصی که ضاربینش متواری هستند و تلاش برای شناسایی آنها بی نتیجه بوده دیه تعلق میگیرد؟ چه کسی دیه را پرداخت میکند؟