شكایت از ریس گشت اراضی

علی خوند
اگه سه سال از اتفاق گذشته باشه میشه از ریس گشت ارضی شکایت كرد


علی خوند
میشه بعد از گذشت سه سال از گشت اراضی شکایت كرد