حق امضا

کامبیز

برای گرفتن حق امضا از بیمار الزایمری به همسرش وکالت کاری میدن یا وکالت تام؟بعد گرفتن امضا احتیاج به رضایت ورثه دارد یا نه؟