درگیری با اسلحه و سنگباران

سیامک درباسی هشتراک
با سلام خانواده اینجانب بدلیل بدهی به به یک شخص که وی به همراه چند نفر یک گروه تشکیل داده و جهت مزاحمت به مغازه پدر بزرگم رفته کتکش زده بودند جوانان خانواده ما هم با همدیگر هماهنگ شده و جهت انتقام به جلو منزل آنها رفته ولی میانسالان خانواده که از این قضیه با خبر شده بودند جهت جلوگیری از این درگیری به آنجا رفته بودند و همه را سوار ماشینها کرده بودند که در این لحظه یکی از آنها از رو تراس با پرتاب سنگ به طرف ماشین پسر دایی من شیشه میشکنه و به سر پسر دایی من می خوره و برادرش پیاده میشه که بگه چرا اینجور میکنین اینها شروع به شلیک با چن تا اسلحه و سنگباران میکنن هم چهار نفر از ما را به شدت زخمی میکنن وهم بهمراه زخمی ها ده نف را به زندان میبرن در حالی که چهار نفر از آنها را دستگیر میکنن و یک هفته بع هم یکی از متهمان را دستگیر کرده و به قید ضمانت آزاد میکنن ولی مجروحهای ما هم زخمهایشان در زندان عفونت کرده وما هیچ کاری از دستمان نمی آید به نظر شما چکار باید بکنیم با تشکرات فراوان سیامک درباسی از ارومیه