تهاتر

مهدي پناهي

در تهاتر شرط دو نفربودن و تقابل دو دين است آيا در صورت فوت يكي از طرفين تهاتر به ارث ميرسد