کار

رضا
توضیحات: باسلام احتراما معروض میدارد : اینجانب بمدت 4سال درشرکتی که فعالیتش تولید سرب وروی میباشد مشغول کار بوده ام. به علت آلایندگی فعالیت شرکت مزبور، پس ازمدتی ازطرف اداره محیط زیست ، شرکت یادشده باحکم قضایی تعطیل میگردد. اینجانب به همراه کارکنان شرکت ازتاریخ تعطیلی شرکت باهماهنگی تامین اجتماعی واداره کار به مدت 18 ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده ام. اخیرا تامین اجتماعی به این علت که چون شما دردانشگاه ازاد همزمان مشغول تدریس بوده اید، اخطار داده که باید کل مبالغ دریافتی رابه تامین اجتماعی عودت نمایید. درحالیکه اینجانب بصورت حق التدریس بوده ام وهفته ای 4و5 ساعت تدریس داشته ام. وپوششی که خود تامین اجتماعی درسایت خود اعلام نموده برای یکماه 3روز و4روز میباشد. ومهمتر اینکه مبلغی که دانشگاه پرداخت کرده ماهانه 100 هزار تومان بوده که اخر ترم پرداخت شده است. وباتوج به ماهیت آن با تغییر مدیر گروه دانشکده ، بعضا این تدریس نیزحذف میشود .خواهشمند است بااارائه مستندات قانونی ارائه طریق فرمایید . باسپاس اززحمات ارزشمند


رضا