حق تالیف

شهرام

بنام خدا

بنده مؤلف دو عنوان کتاب (مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد فلسفۀ علم2 و مجموعه سؤالات منطق صوری) با طرف قراردادِ انتشارات پردازش هستم. قراردادِ اثر نخست در تاریخ 31/01/1391 منعقد و در اواخر همان سال به چاپ می­رسد و قراردادِ اثر دوم در تاریخ 20/04/91 منعقد و در اواسط سال 1393 به چاپ می­رسد. کلِ هزینۀ اثر نخست جمعاً 11530000 ریال (معادل یک میلیون و صدوپنجاه­وسه هزار تومان) و کلِ هزینۀ اثر دوم مبلغ 20000000 ریال (معادل دو میلیون تومان) می­باشد. از تاریخ­های مذکور تاکنون، انتشارات پردازش تنها مبلغ 500 هزار تومان (آن هم با خواهش­ها و پیگیری­های حضوری و تلفنیِ مکرر) در تاریخ 14/02/1393 به مؤلفین پرداخت نموده­اند. اما مابقیِ مبلغ فوق (یعنی دو میلیون و ششصدوپنجاه­وسه هزار تومان) همچنان بی­پرداخت باقی مانده است. طی سه سالِ اخیر تاکنون بارها و بارها (شاید به جرأت بالغ بر 50 بار) حضوری و غیر حضوری به این انتشارات مراجعه نموده و درخواستِ مبلغِ معوّقه را نموده که در تمام این مراجعات تنها با وعده توخالی و سَردوانی­های فراوان، درخواست ما را به حال تعلیق درآورده­اند.

خواهشمندم راهنمایی بفرمایید چگونه میتوانم حق حود را از این افراد بگیرم؟

آیا میتوانم در دادگاه درخواست دیرکرد داشته باشم؟

با نهایت احترام و سپاس