طلاق

علی
باعرض سلام وخسته نباشید بنده بادختری عقد کردم دوسال نیم هس بیش ازده بارمراجعه کرده برای مراسم وخانواده مقابل به بهانه مردن اقوام وبهانه مختلف کارشکنی کرده وچندین بارقهرکرده والان یکسال هس دختررابطه نداردونکته اصلی دندانهای ایشان سه عددازجلومصنوعی بودوبعدازعقدمامتوجه شدیم وایشان پنهان کرده اندلطفا راهکارلازم جهت طلاق ارائه دهیدباتشکر.


علی
وحتی اظهارداشته ایشان رابه زوربه ازدواج راضی کرداست ودندانهای مصنوعی ایشان مکررمافتد


علی
من به زوربه ازدواج راضی شدم واصلاخبرنداشتم دندانشان مصنوعی هس بنده دانشجوهستم وبراپول توجیبی تابستان کارگری میکنم


علی
خانواده ایشان تهدیدبه زندان وضرب وشتم میکنن


علی
خانواده ایشان تهدیدبه زندان وضرب وشتم میکنن