تک برگی شدن سند

با سلام

برای فروش آپارتمان با سند منگوله دار 1376 نیازی به تک برگی کردن سند هست؟

خریدار نقدی می خواهد بخرد و بدون گرفتن وام
با سلام

برای فروش آپارتمان با سند منگوله دار 1376 نیازی به تک برگی کردن سند هست؟

خریدار نقدی می خواهد بخرد و بدون گرفتن وام