رسيدگي پرونده

سوالي كه داشتم در رابطه با اينه كه من ميتونم دادگاه كه ميرم تقاضا كنم پروندمو بدن براي ببينم ..؟ ميخوام نحوه رسيدگي وكيلمو بدونم و اينكه ايا پيگير بوده  يا نه ....اين اجازه رو ميدن بهم كه پرونده رو بخونم ....اينم بگم كه شاكي پرونده هستم ، شكايتم  در خصوص  طلبي كه از كسي داشتم بوده !