مهریه

حسن .م
با سلام میخواستم بدونم اگه دختر در زمان قرار معلوم مهریه که به صورت عندالمطالبه هست ایا باذکر تا زمانی که با همسر خود زندگی میکنه مهریه بهش نرسه تا زمانی که همسرش قصد جدا شدن داشته باشه تمام کمال بهش مهریه رو بپردازه ایا چنین متنی در عقدنامه قانونی هست با تشکر