خیانت درامانت به مبلغ 150میلیون

محمد
باسلام اینجانب محمد متهم پرونده ای هستم به موضوع خیانت در امانت ،من قریب سه سال درمغازه سوپرمارکت پسرخاله خود کار می کردم که در این مدت هیچ گونه حقوق و بیمه اینجانب را واریز نمی کرد ومن ب علت نسبت فامیلی خود از گرفتن حقوق ومزایای خود برای کمک به پسرخاله خودازگرفتن پول خودداری می کردم تااینکه بعداز سه سال که می خواستم ازدواج کنم ازپسرخاله خود درخواست حق وحقوق خود راکردم ولی ایشان ازدادن حق وحقوق اینجانب خوداری می کرد تااینکه باحضور برادرانش صورت جلسه راتنظیم کردن که حق حقوق اینجانب راپرداخت کند وهردفعه به طرقی از دادن پول خوداری می کرد تااینکه مجبورشدم به اداره کارشهرستان شکایت کنم وبعدازحضوردرجلسه هیت تشخیص اداره کارایشان حاضرشدکه پول اینجانب راپرداخت کندوباوساطت برادرایشان صلح وسازش انجام شد ودرضمن باحضوردریک اداره کاریابی صورت جلسه فی مابین باامضای اینجانب ایشان وبرادرشان وفردثالثی که ازاین به بعدنسبت به هم هیچگونه ادعایی نداشته باشیم ودرهیچ محکمه قضایی علیه هم شکایتی نداشته باشیم وبعدازگذشت یک سال علیه اینجانب به اتهام خیانت درامانت شکایت کرده ومبلغ 150 میلیون اعلام خسارت نموده وقریب 14ماه می باشد ک هنوز رای پرونده صادرنشده ضمنا70میلیون وثیقه ازاینجانب اخذشده است وبه دلیل داشتن حساب بانکی مدعی اینجانب گردیده که این پول متعلق به خواهرم می باشدوخواهرم باحضور دراین دادگاه ادعای اینجانب را تایید نموده است وعلت تاخیردرصدور رای چه می باشدخواهشمندم راهنمایم بفرمایید باتشکرازشما