قراراد رستوران

پگاه

با سلام، اگر قصد باز کردن رستورانی را به صورت شراکتی داشته باشیم و سهم یکی از طرفین خیلی از کمتر از سهم دیگری باشد، آیا به نسبت مسئولیت و کار کمتری دارد؟
پگاه

با سلام، اگر قصد باز کردن رستورانی را به صورت شراکتی داشته باشیم و سهم یکی از طرفین خیلی از کمتر از سهم دیگری باشد، آیا به نسبت مسئولیت و کار کمتری دارد؟