جعل در پرونده وام بانکی

معصومه محمدی
اگر در یک پرونده وام گیرنده برای وام وثیقه ملکی بدهد بعدا جعلی بودن وثیقه ثابت شود و دادگاه حکم به محکومیت جاعلان بدهد تکلیف بازپرداخت وام از طرف وام گیرنده ای که دخالت در جعل نداشته ولی وام بنام او پرداخت شده چیست