خسارت به ملک مجاور

علی
سلام ،پدرم خونه ای خریده و سه روز بعداز خرید آن همسایه پشتی به ادعای اینکه در اثر استفاده از حمام خانه ایشان خسارت دیده از پدرم شکایت کرده ،درحالی که خسارت مزبور به قبل از خرید خانه مربوط است و منسوب به مالک قبل ،لطفا بفرمایید بنظرتون نتیجه دعوا متوجه ما میشود یا مالک قبل؟