مریضی شوهر

فرشته
مردبیماری بگیردوتا1سال بعدآن اگربراثرهمان بیماری بمیردوزنش راطلاق دهد زن لز مردارث می گیردسوال من این است که اگر طی این 1سال زن ازدواج دوم کند بازهم از آن مرد ارث می گیرد؟ سپاسگزارم