مزایده ارثیه و طلب مهریه

حسنی
با سلام.اموال ملترک پدر مرحوم ما در مرحله مزایده است ولی هنوز ما به عنوان خواهان پول کارشناسی را واریز نکردیم ایا عروس خانواده میتواند با دادخواست مهریه پول کارشناسی را جهت طلب مهریه خود واریز نماید.


حسنی
با سلام.اموال یا همان ماترک پدر مرحوممان در مرحله مزایده است ولی هنوز پول کارشناسی توسط ما به عنوان خواهان واریز نشده ایا عروس خانواده جهت طلب مهریه خود میتواند پول کارشناسی را واریز نماید برای ادامه روند پرونده حقوقی خودش.برادر اینجانب از نظر مالی بسیار ضعیف است لطفا مناسبترین راه را به این حقیر بفرمایید با سپاس


حسنی
با سلام.اموال یا همان ماترک پدر مرحوممان در مرحله مزایده است ولی هنوز پول کارشناسی توسط ما به عنوان خواهان واریز نشده ایا عروس خانواده جهت طلب مهریه خود میتواند پول کارشناسی را واریز نماید برای ادامه روند پرونده حقوقی خودش.برادر اینجانب از نظر مالی بسیار ضعیف است لطفا مناسبترین راه را به این حقیر بفرمایید با سپاس