واگذاری ملک فرد19ساله به کسی

Atoosa
من19سال دارم و پدرم یک زمین 36میلیاردی ب نامِ بنده زده ایا من میتونم این زمین رو به نام کسی بزنم?