بخشیدن 35 متر ازحیاط منزل مسکونی پدر

عباس

من فرزندآخر خانواده هستم وزمانی که تحت سرپرستی پدرم بودم ایشان 35 متر از حیاط منزل مسکونی خود رابه من بخشید وطی قولنامه ای بااثرانگشت خود وشهادت دوتن از برادرانم به من داد ونوشت که هیچ کدام از فرزندانم حقی از ایشان ندارند چون بارضایت خودم این مقداررابه اودادم.اکنون که پدرم وفات نموده است آیا این مقدار35 متر حق من است وآیا از مابقی خانه هم که ارثیه است مانند سایرین سهم دارم.تشکر
 
عباس

من فرزندآخر خانواده هستم وزمانی که تحت سرپرستی پدرم بودم ایشان 35 متر از حیاط منزل مسکونی خود رابه من بخشید وطی قولنامه ای بااثرانگشت خود وشهادت دوتن از برادرانم به من داد ونوشت که هیچ کدام از فرزندانم حقی از ایشان ندارند چون بارضایت خودم این مقداررابه اودادم.اکنون که پدرم وفات نموده است آیا این مقدار35 متر حق من است وآیا از مابقی خانه هم که ارثیه است مانند سایرین سهم دارم.تشکر