شكايت از مادر

سحر

دختر ١٩ ساله اي هستم ك به علت طلاق والدين با مادر زندكي ميكنم و دائما مرا كتك زده فحاشي  ميكند و از خونه بيرونم ميكند حق شكايت دارم؟