سو استفاده از نام و کپی کارت ملی

محمد عبدالکریمی

با سلام

از سال 1391 ا کنون از طرف اداره دارایی مالیاتهایی برای بنده می آید که هیچکدام از آنهامربوط به بنده نمی باشد و با کپی و یا تنها با شماره ملی اینجانب مبادرت به خرید و فروش می نمایند که مالیات آن برای اینجانب منظور می شود با پیگیریها سال 92 به تعداد 20 رکورد و سال 93 به تعداد 15 رکورد را با تماس و یا مراجعه به کارخانه ها و افرادی که خرید و فروش کردهاند آنها را رفع سو اثر نموده و رکورد آن را حذف نمودهاند 

این مسایل در سالهای بعد هم ادامه دارد و این امر باعث خرابی زندگی بنده شده است در یک مورد که پیگیری شده از طرف اداره آگاهی گفته است از اینتر نت کپی کارت ملی سرچ کرده و مدرک بنده را پیدا کرده 

لطفا جهت تکرار نشدن و حذف این موارد راهنمایی نمایید