چگونه چک تضمینی را از کارفرما پس بگیرم؟

مریم

چک تضمینی به مبلغ ۲۰ میلیون به شرکت دادم که در قسمت بابت اجازه نوشتن بابت تضمین داده نشد ولی در قسمت برش چک نوشته شده است ازطرفی چک دو امضا هست که فقط تک امضا زده شد و کپی چک دارم که بابت حسن انجام کار در آن ثبت شده و فقط مهر شرکت زده شده و امضا ندارد از لحاظ قانونی شخص می تواند از چک مذکور سو استفاده نماید یا برگشت بزند شرکت هم ورشکست شده است.چطور میتونم چک را پس بگیرم صاحب شرکت هم در شهر دیگری زندگی میکند.