كيفري

محمد حسين يزداني

 

با سلام

سه نَفَر پارسال به من حمله ور شدند و با همديگر درگير شديم و يكيشون با باطوم فنري زد تو سر من و دوتاي ديگشونم ضرباتي را به من وارد كردند ومردم مانع از فرارشون شدند و تحويل نيروي انتظامي دادند.وقتي دكتر پزشك قانوني معاينش تموم شد يك قبض به من داد كه قسمتيش نوشته:رأي مجموع ارش كمتر يا مساوي ١٠٪‏ديه كامل.

حالا بعداز طَي مراحل اجراييه دادسرا رأي دادگاه به شرح زير صادر شده. 

درخصوص اتهام ١و٢و٣داير بر ايراد صدمه بدني غير عمدي نسبت به بنده با توجه به محتويات پرونده بزهكاري نامبردگان محرز ومتهم رديف١دوصدم ديه كامله،متهم٢و٣مشتركا ١درصدوبابت صدمه به ٣قسمت ديگه بدنم سه تا (يك و نيم هزارم ديه كامله)صادر ميگردد.حالا ميخواستم بدونم به نظر شما من اگر اعتراض بزنم و درخواست تجديد نظر بكنم و قبض پزشك قانوني كه ١٠٪‏ديه كامل درج شده را به دادگاه آرائه بدم تاثيري براي افزايش مقدار ديه دارد؟و درخواست مجازات براي حمل بأطوم و استفاده ازباطوم بكنم نتيجه اي ميگيرم؟ممنونم