اعتراض به رای تعزیرات حکومتی

فرهاد پیرهادی
رای تعزیرات بدون احضار بنده چه در حکم صادره چه در کارشناسی کالا اقدام به رای نهایی نموده و حکم جلب بنده را صادر و به کلانتری محل ارجاع نموده است حال چاره کار چیست در صورتی که شاکی بنده به دلیل فرار از پاس کردن چک ۸میلیونی به بنده رجوع به تعزیرات نموده است و حال بنده را به پرداخت ۱۶میلیون جریمه در حق شاکی و دولت نموده اند