کاهش سن شناسنامه تا۵ سال

M.f.g.h
سلام متولد۱۳۶۴هستم.آیااین امکان وجوددارد که سال تولدم را در شناسنامه به۱۳۶۹تغییردهم؟