توقف حکم غیابی

حسین
در حکم غیابی محکم به چهل میلیون بابت سفته شدم و حکم جلب من صادر گردید ومن جلب شدم مجبوربه دادن دوفقره چک بابت محکومیتم شدم حال واخواهی کردم وپذیرفته شد دستور توقف اجرای حکم و عدم پرداخت چکها تا اطلاع ثانوی از قاضی شعبه راگرفتم اما قاضی اجرای احکام از توقف پرداخت چکها تا اطلاع ثانوی را حاضر به اقدام نیست