اعتراض به حکم هیات تخلفات اداری

Mazdak
سلام،درموردحکم کسرحقوق صادره ازهیات تخلفات اداری سازمان ثبت احوال مرجع اعتراض دیوان میباشد،جرم انتسابی ایرادتوهین بوسیله ایمیل به شخصی خاص (همکارم)میباشد.باتوجه به گذشت کتبی آن شخص بازهم هیات تخلفات حکم به کسرحقوق داده،چگونه به رای قطعی هیات اعتراض کنم وآیا میتوان باستناداینکه جرم توهین ازجرایم شخصی است وباگذشت آن شخص جرم ازبین میرود


Mazdak
ارسال پرسش Mazdak سلام،درموردحکم کسرحقوق صادره ازهیات تخلفات اداری سازمان ثبت احوال مرجع اعتراض دیوان میباشد،جرم انتسابی ایرادتوهین بوسیله ایمیل به شخصی خاص (همکارم)میباشد.باتوجه به گذشت کتبی آن شخص بازهم هیات تخلفات حکم به کسرحقوق داده،چگونه به رای قطعی هیات اعتراض کنم وآیا میتوان باستناداینکه جرم توهین ازجرایم شخصی است وباگذشت آن شخص جرم ازبین میرود