فروش زمین

محمدجواد مرتضی نژاد
فروشنده شش دنگ زمین را به ۳ نفر به نسبت مساوی هرنفر ۲ دانگ در یک قول نامه میفروشه یک نفر ثمن را پرداخت میکنه برای ۲ دانگ خودش ولی دونفر دیگه امضا نمیکنن آیا از نظر حقوقی رسمیت دا آیا قولنامع و معامله صحیه